Besluiten over parkeermaatregelen binnenstad en omgeving van 26 juni 2019

Besluiten uit de gemeenteraad Purmerend van 26 juni 2019

Parkeermaatregelen binnenstad en omgeving
Met een meerderheid van stemmen heeft de raad de Parkeerverordening Purmerend 2019 en de tarieventabel van de verordening Parkeerbelastingen vastgesteld. Ook is € 1.250.600 beschikbaar gesteld voor parkeermaatregelen in de binnenstad die zowel bewoners als bezoekers meer ruimte gaan bieden op straat en in de parkeergarage. Een aantal maatregelen was al opgenomen in het Verkeersplan Purmerend 2040, waarin stond opgemerkt dat Purmerend in de toekomst een parkeertekort krijgt als er geen aanpassingen in het parkeerbeleid worden gedaan.

De parkeermaatregelen in de binnenstad gaan over het beter benutten, toevoegen of vervangen van de parkeercapaciteit en het beïnvloeden van het parkeergedrag. Zoals ruimere openingstijden van parkeergarage Claxonate (24/7), verlenging van reguleringstijden op straat tot 21.00 uur op maandag t/m zaterdag, tariefsverlaging in de parkeergarage, verhoging van het parkeertarief op straat, en het stimuleren van bewoners om te parkeren in de parkeergarage. Om extra parkeerdruk door nieuwe woningen en bewoners te voorkomen, wordt de nulvergunningenregeling uitgebreid. De parkeerregulering naar de wijken rondom de binnenstad wordt eveneens uitgebreid om te voorkomen dat dat bezoekers van de binnenstad hier parkeren. Daarnaast zal er meer parkeergelegenheid in de binnenstad komen door een parkeervoorziening aan de Stationsweg en een openbare parkeervoorziening op het terrein van supermarkt Deen aan de Wagenweg. Voor het parkeren voor een langere tijd wordt de ontwikkeling van een halfverdiepte parkeergarage aan de voorkant van het stadhuis voorbereid.

21 stemmen vóór: Stadspartij, D66, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA, SP
14 stemmen tegen: GroenLinks, VVD, Leefbaar Purmerend, Gemeentebelangen Purmerend, PVV

Bij dit besluit werden enkele amendementen en een motie aangenomen:

Planning parkeerregulering Gors-Noord
Met algemene stemmen werd via een amendement van D66 en VVD, gesteund door CDA, Leefbaar Purmerend, Stadspartij, PvdA en PVV, bepaald dat de uitbreiding van de parkeerregulering in de Gord-Noord rondom de Waterlandlaan zo snel mogelijk zal gebeuren, sneller dan was gepland. Eerder genomen maatregelen, zoals het uit het betaald-parkeren-regime halen van enkele parkeerplaatsen aan de Waterlandlaan, hebben onvoldoende effect hebben gehad. De openbare parkeerplaatsen in deze omgeving zijn bedoeld voor de omwonenden.

Vergunninghouders op betaalde parkeerplaatsen
Met 31 stemmen vóór en 4 stemmen tegen (GroenLinks) steunde de raad een amendement van de VVD en CDA, gesteund door de PVV, over het door vergunninghouders vrij gebruik maken van parkeerplaatsen voor betalende bezoekers, met uitzondering van de Nieuwstraat en de Westerstraat, waar veel winkels zijn met weinig parkeerplaatsen voor betalende bezoekers.
Hierdoor kan optimaal gebruik worden gemaakt van de beschikbare parkeerplekken in de binnenstad. Overige parkeerruimte, zoals het Slotplein en de Achterdijk, kunnen zo ook door vergunninghouders gebruikt worden.

Dagtarief parkeergarage Claxonate
Ook werd met met 31 stemmen vóór en 4 stemmen tegen (GroenLinks) een amendement van D66 en VVD, gesteund door Stadspartij en PVV, aangenomen waarmee het tarief voor een dagkaart in de Claxonate wordt verlaagd naar € 6,00. Als het gebruik van parkeergarage Claxonate aantrekkelijker moet worden, moet de prijs van een dagkaart voor Claxonate goedkoper worden dan een dagkaart voor het parkeren op straat.

Parkeren auto rond stadhuis door werknemers gemeente
Met 31 stemmen vóór en 4 stemmen tegen (GroenLinks) werd een motie aangenomen van D66, Stadspartij, gesteund door CDA en Leefbaar Purmerend, over het parkeren van auto’s door medewerkers van de gemeente rond het stadhuis. Het college is gevraagd om in overleg met de ondernemingsraad te stimuleren dat zo weinig mogelijk werknemers met de auto naar het stadhuis komen. De parkeerplaatsen rond het stadhuis kunnen dan betaalde parkeerplaatsen worden, zodat meer bezoekers van de binnenstad er gebruik van kunnen maken.

Alle parkeermaatregelen worden in de loop van 2019 en 2020 ingevoerd.

Extra parkeervoorziening voorkant stadhuis
Met 27 stemmen vóór en 8 stemmen tegen (GroenLinks, VVD) stemde de raad in met de komst van een halfverdiepte parkeergarage aan de voorkant van het stadhuis en stelde hiervoor € 200.000 beschikbaar als voorbereidingskrediet. De parkeervoorziening geldt als compensatie voor het verlies van parkeerplekken elders in de binnenstad door nieuwe projecten en door het verdwijnen van de tijdelijke parkeergarage ’t Lammetje. De locatie aan de voorkant van het stadhuis is vooral een goede oplossing voor mensen die langere tijd willen parkeren. Door de langparkeerders naar deze nieuwe parkeergarage te trekken, ontstaat in de andere parkeergarages en op de plaatsen in de binnenstad meer ruimte voor mensen die voor een korte tijd parkeren.

Eerder is de haalbaarheid van een parkeergarage onderzocht bij de Schapenmarkt en rondom de omgeving stadhuis. Op basis van dit locatie- en haalbaarheidsonderzoek en het advies van het college is nu gekozen voor de locatie aan de voorkant van het stadhuis. De gemeente zal de effecten van de parkeermaatregelen intensief volgen, zodat bij onbedoelde, negatieve effecten direct kan worden bijgestuurd.

Met een meerderheid van 25 stemmen steunde de raad het amendement van CDA, Stadspartij en Ouderenpartij AOV Purmerend om in het besluit op te nemen om direct na de totstandkoming van de parkeergarage voor het stadhuis te starten met de ontwikkeling van de Schapenmarkt – mogelijk in combinatie met een ondergrondse openbare garage voor auto’s en fietsen op deze locatie. Ondernemers en bezoekers van de binnenstad hebben aangegeven behoefte te hebben aan parkeerplaatsen dicht bij het centrum. Bovendien is er een grote behoefte aan woningen. De Schapenmarkt is een goede locatie voor zowel woningen als een ondergrondse parkeergarage.

Bron: Gemeente Purmerend

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *