Klik hier voor de versie in PDF.

Jaarplan 2017
Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend

Algemeen
Het Jaarplan van de BOF beoogt een globaal beeld te verschaffen over de strategie, de koers en een aantal activiteiten van
het fonds.

Bij de initiatie van het plan voor 2017 heeft het bestuur van de BOF zich laten leiden door de
strategische doelstellingen ) van het fonds, alsmede door een aantal recente ontwikkelingen.

Deze zijn:
1. Promotie en marketing van het product “Binnenstad Purmerend”, zodanig dat de
bezoekersaantallen toenemen en de verblijfsduur van de bezoekers wordt verlengd.
2. (betere) Samenwerking van en met de ondernemers (en bestaande
winkeliersverenigingen), zodanig dat vanuit een gezamenlijke visie de missie van de BOF
kan worden behaald om het “meest aantrekkelijke winkelgebied in de regio te worden”.
3. Samenwerken met de gemeente en andere externe partijen, zodanig dat ook een aantal
relevante zaken op bestuurlijk en ambtelijk niveau worden geregeld voor de binnenstad van
Purmerend.

Het jaarplan 2017 wordt eerst voorafgegaan door een beknopte evaluatie van 2016.

Een aantal zaken, die voor de komende jaren belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de
binnenstad van Purmerend, wordt in dit document nader toegelicht in hoofdstuk “Speerpunten
2017”.

Evaluatie 2016
Voordat wordt ingegaan op de plannen en ambities van het fonds in 2017, is het goed om kort stil
te staan bij een aantal zaken uit 2016.

In zijn algemeenheid blikt het bestuur tevreden terug op een bewogen jaar. In 2016 werd steeds
meer duidelijk dat alle ondernemersverenigingen en de gemeente (beter) moeten samenwerken
om het product “binnenstad Purmerend” beter te promoten, waardoor meer bezoekers (zowel van
binnen als van buiten Purmerend) een bezoek aan de binnenstad gaan brengen.
Bovendien besloot het bestuur van de BOF om de accenten van haar beleid nadrukkelijker te
leggen op de promotie & communicatie van het product “binnenstad Purmerend”, dan op het (nog
meer) organiseren van evenementen.

De interne organisatie van de BOF is verder ontwikkeld. Zo wordt thans periodiek een digitale
nieuwsbrief verstuurd naar de leden (inmiddels 275 ontvangers), is een start gemaakt met de
vervanging van de koopzondag-banieren en hangen in veel winkels in de binnenstad nieuwe
uitingen (raamstickers en posters) om de koopzondagen beter onder de aandacht te brengen.
De uitwerking hiervan treft u aan in “Strategisch plan 2016-2020”.

Op 6 april werd door de BOF een informatiebijeenkomst georganiseerd om de leden te informeren.
De bijeenkomst wed druk bezocht. Ook burgemeester en wethouder waren hierbij aanwezig en
werd de vierde KVO-ster uitgereikt.

De samenstelling van het dagelijks bestuur is ongewijzigd. In het bestuur zelf zijn wisselingen
geweest.

De hele situatie rondom de sfeerverlichting is zorgelijk. In de eerste plaats wordt een aanzienlijk
deel van het budget opgesoupeerd door schulden aan de firma Avontuur. Het betreft verplichtingen
uit voorgaande jaren, die de BOF heeft overgenomen van PCO. In de tweede plaats is het de
technische infrastructuur van de sfeerverlichting. Op een aantal plaatsen is door de gemeente een
veiligheidsrisico geconstateerd. Een deel hiervan is inmiddels verholpen. De sfeerverlichting is
bovendien uitgebreid naar de zogenaamde “buitenring” om het centrum, zodat ook de daar
gevestigde leden van het fonds meeprofiteren van deze faciliteit.

Afgelopen jaar kwam de ontwikkeling van city-marketing in een stroomversnelling. Vanuit de
gemeente zijn workshops geïnitieerd, welke input vormen voor de city-marketing van Purmerend.
De BOF zit aan tafel bij deze ontwikkelingen en ziet voor zichzelf een belangrijke rol hierbij
weggelegd.

Verder heeft de BOF vastgesteld dat zij onvoldoende vertegenwoordigd is in een aantal belangrijke
overlegstructuren in Purmerend. Met het oog op de toekomstige ontwikkelingen van met name
“citymarketing” zou het goed zijn dat de BOF het lidmaatschap verwerft van stichting P2000+.

In samenwerking met de gemeente (bureau Werk) zijn vanuit de BOF initiatieven ontplooid om
inwoners met een bijstandsuitkering weer aan de slag te krijgen. Zo is een geplastificeerde flyer
ontwikkeld uitgereikt aan alle ondernemers in de binnenstad over dit onderwerp.

In een aantal straten zijn evenementen georganiseerd:
– Ontbijtevenement in Breedstraat/Dubbele Buurt
– Lrentekoopjesmarkt in de gehele binnenstad
– We love Bees in Eggert Centrum
– Zomerse zaterdagen in Zuidersteeg
– Wijnroute in Dubbele Buurt/Breedstraat
– Kerstmarkt in Peperstraat

De BOF heeft financieel bijgedragen in de organisatie en promotie van bovengenoemde
evenementen.

Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de beheerder van cityblog “Purmerendleeft”.
De cityblog wordt gebruikt om al het nieuws uit Purmerend te delen met belangstellenden.
Momenteel bezoeken maandelijks ruim 12.000 bezoekers de website.

In 2016 heeft de BOF een tweetal evenementen financieel ondersteund. Het betreft het “droge
voeten festival” in september en de “intocht van de Sint” in december.
In juli werd door de BOF een groots Sport & Spel evenement georganiseerd in de binnenstad van
Purmerend.
In december werd de binnenstad bezocht door de Sint & Piet en door de kerstman.
De sfeerverlichting is uitgebreid op een aantal locaties, zodat ook de hier gevestigde winkeliers
profiteren van deze faciliteit. De uitbreiding werd gerealiseerd op de Gedempte Singelgracht,
Weerwal, Achterdijk, Looiersplein en Plantsoengracht.

Speerpunten 2017
Voor 2017 heeft het bestuur een aantal zaken vastgesteld die relevant zijn voor de verdere
ontwikkeling van de binnenstad van Purmerend. Deze sluiten aan bij de strategische doelstellingen
van de BOF. Hieronder worden deze toegelicht.

Promotie & marketing van de binnenstad van Purmerend
De BOF ziet er weinig heil in om nog meer evenementen aan de al zo volle evenementenkalender
Purmerend toe te voegen. Steeds meer ontstaat het besef dat juist een goede marketing &
promotie van de evenementen, die door de diverse instanties worden georganiseerd, belangrijker
is. De BOF gaat hiertoe dus nadrukkelijk samenwerken met de organisatoren van evenementen,
die in de binnenstad georganiseerd worden.

De sfeerverlichting in de binnenstad was de aanleiding om uiteindelijk te komen tot een
ondernemersfonds in Purmerend. Zoals al in de evaluatie over 2016 is opgemerkt, is de situatie
rondom de sfeerverlichting zorgelijk. Het betreft de technische infrastructuur, welke niet op alle
locaties veilig is. Voor 2017 betekent dit een aantal belangrijke aandachtspunten:
– samen met de gemeente een veilige technische infrastructuur van de sfeerverlichting
realiseren.
– samen met de gemeente realiseren van uitbreiding van de sfeerverlichting op locaties net
buiten de binnenstad. Bijvoorbeeld op de Gedempte Where. Deze verlichting heeft als doel
om de entree naar de binnenstad aantrekkelijker te maken.
Op dit moment zijn reeds gesprekken gaande met de gemeente om te bekijken of we voor wat
betreft de sfeerverlichting ook gebruik kunnen gaan maken van de (openbare) voorzieningen die er
reeds zijn.

In 2016 werd al een start gemaakt met het financieel en promotioneel ondersteunen van
straatevenementen. Straatvertegenwoordigers kunnen ook in 2017 een beroep doen op de BOF
als het gaat om advies, promotie of een financiële bijdrage.

Zoals reeds eerder werd opgemerkt is het beleid van de BOF er niet op gericht om nog meer
evenementen te gaan organiseren. Uitzondering hierop is de ondersteuning van de
straatevenementen en een aantal evenementen op “stadsniveau”. Evenals in 2016 wordt ook weer
het Sport & Spel evenement georganiseerd in de maand juli. Een aantal andere evenementen
wordt momenteel onderzocht op haalbaarheid. Deze zijn:
– Shopping-night (juni) of Black-friday (november) in de gehele binnenstad organiseren;
– “Het huis van Sinterklaas” in de binnenstad van medio november t/m 7 december
organiseren in de binnenstad;
– Winterfair met schaatsbaan op de Koemarkt van medio november t/m begin januari
organiseren.

Op dit moment vinden gesprekken plaats met de uitgever van “Verrassend winkelen” om ook een
magazine uit te brengen over winkelen in de binnenstad van Purmerend.

Samenwerking van en met de ondernemers (en winkeliersverenigingen)
Een goede samenwerking tussen de bestaande winkeliersverenigingen (Eggert, PCO en
Koemarkt) is van essentieel belang om de binnenstad van Purmerend aantrekkelijker te maken
voor bezoekers. Afspraken over koopavonden en – zondagen en uniforme openings- en
sluitingstijden van de winkels wordt in 2017 een belangrijk issue. We gaan proberen om deze
tijden beter op elkaar af te stemmen, zodat bezoekers niet voor gesloten deuren komen te staan.
In de reguliere vergaderingen van PCO en Eggert zal vanuit de BOF actief worden geparticipeerd
in bovenstaande kwestie.
In 2017 gaat de BOF de straatvertegenwoordigers van de PCO actief ondersteunen in een aantal
zaken. Deze zijn
– het “organiseren van straatevenementen,
– het meer betrekken van de winkeliers in de zogenaamde “buitenring”

Samenwerken met de gemeente en andere externe partijen
Steeds meer blijkt dat een goede samenwerking met andere partijen van groot belang is om het
verschil te kunnen maken als binnenstad van Purmerend met de overige binnensteden in de regio.
In 2016 heeft de BOF helaas zonder succes een zetel kunnen bemachtigen in de vergadering van
Purmerend 2000+. De pogingen, om toch de BOF als dé vertegenwoordiger van de binnenstadondernemers
in deze vergadering aan te sluiten, worden in 2017 voortgezet.

Op het moment van schrijven van dit jaarplan zijn de initiatieven vanuit de gemeentelijke
werkgroepen helaas nog niet gepresenteerd. Onduidelijk is nog welke rol de BOF in city-marketing
gaat vervullen. Als de belangrijkste vertegenwoordiger van de winkels en horeca-gelegenheden in
de binnenstad, ligt het voor de hand dat het fonds samen met de andere vertegenwoordigers van
ondernemers hierin gaat samenwerken om Purmerend beter op de kaart te zetten.
Los van de ontwikkeling van city-marketing gaat de BOF door op de ingeslagen weg om de
belangen van de binnenstad-ondernemers zo goed mogelijk te behartigen.

Ook het parkeerbeleid in de binnenstad van Purmerend wordt in 2017 een belangrijk issue. Aan de
hand van een uitgevoerd gemeentelijk onderzoek naar parkeren, worden waarschijnlijk al in 2017
maatregelen getroffen om de binnenstad voor bezoekers die met de auto komen, aantrekkelijker te
maken. Op het moment van schrijven van dit jaarplan is hier nog geen duidelijkheid in.

Klik hier voor de versie in PDF.