Verslag bijeenkomst ontwikkeling stationsgebied april 2021

Online informatiesessie stedenbouwkundigplan 20 april 2021

Op dinsdag 20 april organiseerde het programmateam stationsgebied een online informatiesessie om ondernemers te informeren en betrekken bij de voorgenomen herontwikkeling van het stationsgebied. Vanwege de coronamaatregelen vond de bijeenkomst online plaats, via het platform MS Teams.

Er waren in totaal 25 deelnemers. Hieronder een brede selectie van ondernemers en instellingen uit het gebied, de PRO, de PCO en ondernemers uit andere delen van de stad. Daarnaast waren verschillende medewerkers van de gemeente aanwezig: zowel van het programmateam stationsgebied als van team Economie.

Het programma:
• Welkom en aftrap door wethouder Thijs Kroese
• Presentatie stedenbouwkundig plan
• Besluitvorming en proces

Presentatie Stedenbouwkundig Plan – Marco Broekman (BURA urbanism)
Marco Broekman, partner en urban planner bij BURA urbanism neemt de aanwezigen mee in de plannen voor het stationsgebied in Purmerend. Zijn presentatie is opgebouwd in drie delen, namelijk: de opgave, kansen en knelpunten, stedenbouwkundig plan. Dit plan is opgemaakt door BURA urbanism en LOLA landscape architects.

Opgave
De komende 20 jaar staat er een stevige transformatie voor de boeg op het gebied van aantal woningen, diversificatie van woonmilieus, mobiliteit, bereikbaarheid en economie, maar ook een gezonde groene en duurzame stad.

Stedenbouwkundig plan
De essentie van het stationsgebied wordt samengevat in 5 thema’s, namelijk: ruimtelijk raamwerk, nieuwe mobiliteit, duurzaam en gezond, groeikern van de toekomst (innoverend elan, collectiviteit, menselijke maat), purmermix (wonen, werken en voorzieningen).

Er zijn zeven waardevolle structuren als nieuwe identiteitsdragers opgenomen.
1. Waterlandlaan als Stadsboulevard
2. Cramwinckelplatsoen als Stationssingel
3. Purmerweg als Dijkpark
4. Spaarbekken als Waterpark
5. Wilhelminalaan doorlopend in de Geulenstraat als nieuwe verblijfsplek 6. Stationsplein als ontmoetingsplek
7. Actieve waterkanten aan de Where

Nieuwe mobiliteit
Hier staat de voetganger in de openbare ruimte op de eerste plek, gevolgd door de OV- gebruiker en fietser en op de laatste plek de automobilist. Door ondergronds dan wel in parkeergarages te parkeren zal de auto minder aanwezig zijn in het straatbeeld. Ook wordt het gestimuleerd om een (deel)auto te gebruiken in plaats van er een te bezitten. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor groen, groene woonstraten en fietsenstallingen.

Duurzaam en gezond
Het is van belang dat de wijk klimaatbestendig wordt ingericht en er ruimte wordt
gemaakt om prettig buiten te kunnen zijn/spelen. Denk bijvoorbeeld aan locaties om regenwater op te vangen, hittestress tegen te gaan en groene enclaves te creëren, waar mensen hun honden kunnen uitlaten, waar er gesport kan worden en waar er gerecreëerd kan worden.

Purmermix
Broekman geeft aan dat het stationsgebied getransformeerd wordt naar een stedelijk woon- werkgebied. De verdeling zal naar verwachting 50/50 zijn, ingericht op de lokale vraag. Het gebied kent een hoge dichtheid en wordt aangevuld met verschillende voorzieningen.

Wonen
Het woonprogramma is verdeeld in 30% sociale huur, 30% middeldure huur en betaalbare koop en 40% vrije sector. De woningen zijn in eerste instantie bedoeld om jongeren en ouderen van een huis te voorzien die deze nu moeilijk binnen Purmerend kunnen krijgen. De plannen zorgen voor een aanvulling op de bestaande woonmilieus.

Werken en voorzieningen
In de plannen wordt ruimte gemaakt om meer ‘werken’ te faciliteren binnen Purmerend. Hiermee wordt gedoeld op ruimte voor kantoren, faciliteiten voor de IT en Zorgsector, maar ook om startups aan te trekken en een plek te bieden. Ook wordt er ruimte gemaakt om meer voorzieningen aan het gebied toe te voegen, waarbij bestaande voorzieningen zoals de Bibliotheek en P3 behouden blijven. Het plan is gericht op het aantrekken van zorgvoorzieningen, een basisschool en beperkte horeca en winkels zodat het een meer leefbaar gebied wordt en de sociale veiligheid wordt verbeterd.

Stedelijk leven
Het stedenbouwkundig plan is er op gericht dat er meer levendigheid op straat plaatsvindt, dat men graag buiten is en het stationsgebied bezoekt. Het belang van goede openbare ruimte is daarom enorm. Broekman laat vervolgens enkele afbeeldingen zien waar verschillende sferen worden geschetst, zoals het gebruik van water, buiten horeca, speel- en sporttoestellen, zitgelegenheden, het toevoegen van groen maar ook een speelse architectuur. Vervolgens geeft Broekman aan dat het stationsgebied in te delen is in ruimtes voor werken, culturele voorzieningen, woonmilieu, ov/stationsgebied en geeft daarbij aan waar er kansen liggen voor een bijzonder programma. Dit toont hij middels een afbeelding.

Groeikern van de toekomst
Tot slot laat Broekman zien hoe de groei van een stad op een duurzame en verantwoorde wijze kan plaatsvinden. Daarbij laat hij zien hoe dit door de eeuwen heen heeft plaatsgevonden en welke opbouw er wordt gehanteerd voor het stationsgebied. Broekman geeft aan dat er compacte hoogbouw wordt toegevoegd aan het stationsgebied, met een menselijke maat onderbouw passend bij de uitbreidingswijk met bijvoorbeeld baksteen met daarboven een lichte, groene, moderne 21e laag. Deze nieuwe laag kan tot zo’n circa 15 woonlagen reiken, met hier en daar een hoogteaccent. Deze lagen zullen variëren van materiaal en structuur, om zo een speelse opbouw te verzorgen. Materialen als glas, spiegel, hout, steen en groen zullen gecombineerd terugkomen in de ontwerpen.

Proces
Er wordt toegewerkt naar besluitvorming over de stedenbouwkundige plannen in de raadsvergadering van juni 2021. Het stedenbouwkundig plan moet een adaptief fundament vormen, waarin uitgangspunten helder zijn weergegeven maar dat ook voldoende flexibiliteit biedt om de gehele transformatieperiode – 10 tot 15 jaar – te overbruggen. Dit betekent dat op hoofdlijnen bekend is waar ingezet wordt op versterking van kantoorlocaties, woningen en recreatieve (buiten)ruimte.

Discussie
Er zijn vragen over de plannen voor het station. Wat is de stand van zaken rond de gesprekken met de NS en ProRail? En hoe haalbaar zijn de plannen voor de transformatie van het gebied als het omklappen van het station niet mogelijk blijkt? Hoewel dit laatste inderdaad een belangrijk onderdeel van het totale plan is, is het niet bepalend voor de woningbouw en kantoorontwikkeling. De transformatie van het stationsgebied zal ook plaatsvinden als het station op de huidige plek blijft. Maar verplaatsing voegt wel veel kwaliteit toe en is mede daarom wenselijk.
Gesprekken met NS en ProRail zijn in de verkennende fase.

Ook mobiliteit is een onderwerp waarnaar gevraagd wordt. Verschillende pleidooien om de doorstroming op de Waterlandlaan intact te houden. Het is ‘de slagader van de stad’. Er wordt aandacht gevraagd voor de verbinding tussen de binnenstad en de verder gelegen wijken zoals de Purmer-Noord en Zuid. Ook worden er zorgen over de leefbaarheid van de binnenstad uitgesproken. Pas op dat het stationsgebied geen kannibaliserende werking op de historische binnenstad krijgt.

De projectleider geeft aan dat het de bedoeling is dat stationsgebied en historische binnenstad elkaar qua voorzieningen juist gaan aanvullen. Het stationsgebied wordt geen kopie van de binnenstad, voorzieningen moeten iets toevoegen dat er nog niet is. Voor de mobiliteit wordt gezocht naar een manier om bestemmingsverkeer (naar stationsgebied en binnenstad) en doorgaand verkeer te scheiden, zodat het aantal vervoersbewegingen op de Waterlandlaan afneemt. In combinatie met vergroening en meer ruimte en mogelijkheden voor voetgangers en fietsers moet dit de verblijfskwaliteit in het gebied vergroten.

Een enkeling stelt vraagtekens bij de hoogte van de architectuur. Past dit wel bij Purmerend?

Hoe verhoudt het faciliteren van ict bedrijven en start-ups zich tot de ontwikkelingen op de Koog?

Het stationsgebied is en blijft de belangrijkste kantorenlocatie van Purmerend. De verwachting is dat er in de Koog een grote concentratie van ict gerelateerde bedrijven zal ontstaan door de aanzuigende werking van de E-sports campus, maar dat er op de Koog onvoldoende ruimte is en een deel van deze bedrijven zich ook in het stationsgebied gaat vestigen.

Als laatste wordt er een dringend verzoek gedaan om regelmatig te communiceren over de plannen en ontwikkelingen. Een periodieke nieuwsbrief is in de maak en zal tzt breed worden verspreid.

Projectleider Martin Matthijsse roept ondernemers op om vooral ook contact met de gemeente/programmateam stationsgebied te zoeken bij ideeën of eigen plannen. Het is de nadrukkelijke wens om samen op te trekken. Dat kan via de eigen contactpersonen, via team Economie of via stationsgebied@purmerend.nl.

Hoe verder
De komende maanden wordt toegewerkt naar besluitvorming door de gemeenteraad in de vergadering van 30 juni. Het besluit dat dan gevraagd wordt betreft het vaststellen van het plan en de ontwikkelstrategie en de te nemen vervolgstappen.

De commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer bespreekt dit raadsvoorstel in de commissievergadering van 17 juni. De definitieve agenda wordt twee weken van te voren bekend gemaakt. Let wel: er zijn 2 vergaderingen van de commissie gepland in juni voorafgaand aan de raadsvergadering. De raadsvergadering zelf vindt plaats op 30 juni.

Benieuwd naar de presentatie?
Klik hier voor de presentatie als .pdf